R + P Brno Taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových

Úvodní strana » Dokumenty

Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD
Ředitelka Soukromé základní umělecké školy R+P Bartůňkových ,Herčíkova 17,Brno 612 00 vydává na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, a na základě dalších právních norem tento školní řád.

ČÁST PRVNÍ
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žák má právo:

a.na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

b.rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

c.na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání,

d.na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami

e.na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,

f.na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo sociálně patologickými jevy,

g.na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní výchovu,

h.požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc kteréhokoli pedagogického pracovníka školy,

i.na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

j.na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

k.získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání,

l.požádat ředitele o komisionální přezkoušení, pokud se domnívá, že jeho klasifikace není odpovídající,

m.navštěvovat dle možností školy výuku volitelných předmětů nad rámec učebního plánu, který studuje,

n.účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,

o.na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání, totéž platí i pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Práva uvedená v bodech i), j) a m) mají i zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mimořádně nadaní žáci mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitelem zařazeni do studia s rozšířeným počtem hodin nebo do vyššího ročníku, pokud splní podmínky, stanovené vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 

ČÁST DRUHÁ
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žák je povinen:

1.řídit se zásadami tohoto školního řádu,

2.dodržovat další vnitřní předpisy školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,

3.řádně docházet do školy a vzdělávat se,

4.dodržovat zásady kulturního chování,

5.být slušný a ohleduplný k dospělým a ostatním žákům,

6.docházet včas a pravidelně a připraven podle pokynů učitele do vyučování, mít vypnutý zvuk na mobilním telefonu (nebo tichý režim)

7.navštěvovat všechny předměty předepsané učebními plány,

8.nosit do vyučování předepsané učební pomůcky,

9.dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou či osobní omluvou, telefonicky či e-mailem

10.plánovanou nepřítomnost omlouvat předem

11.účastnit se vystoupení a koncertů pořádaných školou v rámci výuky a dalších akcí doporučených školou,

12.respektovat pokyny vyučujících a ostatních zaměstnanců školy,

13.nahlásit jakékoliv formy ubližování spolužákům a náznaky šikanování mezi žáky ihned svému učiteli nebo řediteli školy.

Zletilý žák je dále povinen:

1.platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,

2.omlouvat svou nepřítomnost ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem),

3.v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,

4.neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

5.neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice.

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

1.platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,

2.zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas

3.účastnil se osobně projednání otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

4.neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (změna zdravotní způsobilosti žáka …),

5.omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem) – pokud je to možné, nahlásit nepřítomnost předem,

6.v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,

7.neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice.

Pro potřeby školní matriky jsou povinni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni poskytnout:

1.jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu,

2.údaje o předchozím vzdělávání,

3.údaje o tom, zda je žák zdravotně znevýhodněn

4.údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v základní umělecké škole a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

5.jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení v případě nezletilého žáka.

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

Organizace vzdělávání 

1. Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Období školních prázdnin začíná 1. července a končí 31. srpna. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.
2. Vyučovací hodina v základním uměleckém vzdělávání trvá 45 minut.V případě kolektivní formy výuky, kdy jednotlivé vyučovací hodiny po sobě bezprostředně následují mohou být hodiny sdružovány do větších celků.
3.Soukromá základní umělecká škola R+P Bartůňkových, Herčíkova 17,Brno  zřizuje obor taneční s kolektivní výukou.
4. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku.
5. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
6. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.
7. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.
8. Škola organizuje koncerty, vystoupení, tuzemské Mistrovství ČR, soustředění, zahraniční zájezdy na Mistrovství světa a další akce související s výchovně vzdělávací činností. K podpoře nadaných žáků a k výměně zkušeností a podporování výsledků vzdělávání se škola účastní mnoha soutěží .

ČÁST ČTVRTÁ
Organizační struktura školy 

1.Soukromá základní umělecká škola R+P Bartůňkových, Herčíkova 17,Brno  je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Mgr. Renatou Bartůňkovou a zároveň ředitelkou školy
2. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy na základě § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání.
3. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.
4. Hospodářští pracovníci:
a.  uklízečka.
5. Pracovní náplně zaměstnanců jsou vypracovány na základě Katalogu prací, upraveného nařízením vlády č. 469/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2004.

ČÁST PÁTÁ
Přijímání žáků ke vzdělávání

1. Zápis uchazečů do školy se koná každoročně v termínu od 1.4. daného roku - do 30.9. daného roku. termín talentových zkoušek bude zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním na informační tabuli ve vchodu školy, na webových stránkách a sociálních sítích.

2.Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání a dosáhli dnem zahájení studia věku minimálně 5 let.
2. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.
3. Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.
4. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 2 odst. 7, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

ČÁST ŠESTÁ
Hodnocení vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací na základě rozhodnutí ředitele školy ze dne 31. 8. 2005.
2. Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a. 1 - výborný,
b. 2 - chvalitebný,
c. 3 - uspokojivý,
d. 4 - neuspokojivý.
3. Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni:
a. prospěl(a) s vyznamenáním,
b. prospěl(a),
c. neprospěl(a).
4.  Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
5. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
6. Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.
7. Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
8. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

 

 

ČÁST SEDMÁ

Komisionální zkoušky

 Komisionální zkoušky se konají:
a. při postupových zkouškách,
b. při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,
c. při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,
d. při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,
e. při opravných zkouškách.

Zkušební komise je minimálně tříčlenná  a jmenuje ji ředitelka školy.

ČÁST OSMÁ
Ukončení vzdělávání 

1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška má formu absolventského vystoupení.  
2. Žák přestává být žákem školy:
a. jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b. jestliže byl vyloučen ze školy,
c. v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d. v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.
3. O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST DEVÁTÁ
Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů.
2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
4. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka  školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
5. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu z bezpečnosti a ochrany zdraví a z tohoto proškolení je proveden zápis do třídní knihy.
6. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
7. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 měsíc předem jejich zákonným zástupcům. Tímto oznámením se pro účely vzdělávání v SZUŠ R+P Bartůňkových,Herčíkova 17 Brno  612 00 rozumí zveřejnění na veřejně přístupném místě v hlavní budově školy nebo na internetových stránkách školy.
9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

 

ČÁST DESÁTÁ
Majetek školy 

Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené kostýmy a plně za ně odpovídají.
1. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
2. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají neprodleně příslušnému učiteli všechny kostýmy a ostatní učební pomůcky zapůjčené školou.
 

ČÁST JEDENÁCTÁ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6. Školení žáků o BOZP se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni zejména vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení se zaznamenává do třídní knihy.

7. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

8. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou.

9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

11. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

 


 

 

 

 

 

Tímto se ruší předchozí Školní řád.
Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 23.10.  2015

Mgr.Renata Bartůňková
ředitelka školy
 

 Soukromá základní umělecká škola R+P Bartůňkových,v.o.s.

 Herčíkova 17,612 00  Brno